SPRAWOZDANIE z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 22 kwietnia 2004 r. do 23 czerwca 2004 r.

2004-07-09 1450
Art. czytany: 3774 razy

SPRAWOZDANIE z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 22 kwietnia 2004 r. do 23 czerwca 2004 r.

SPRAWOZDANIE z działalności Prezydenta Miasta
w okresie od 22 kwietnia 2004 r. do 23 czerwca 2004 r.
PANIE PRZEWODNICZĄCY
PANIE I PANOWIE RADNI
SZANOWNI PAŃSTWO

Przedstawiając sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta informuję co następuje:

Uchwała Nr XIV/29/2004 w sprawie utworzenia obwodów do głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.


Wybory odbyły się 13 czerwca, w planowanych 32 obwodach, w tym w dwóch zamkniętych. Wzięło w nich udział 8429 osób, spośród 42.110 uprawnionych do głosowania, czyli 20,01%.

Uchwała Nr XIV/35/2004 w sprawie sieci przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Skarżysko-Kamienna.
Po powołaniu Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Publicznych, dziesięć prowadzonych przez gminę przedszkoli prowadzi gospodarkę budżetową w formie jednostek budżetowych.
Uchwała Nr XIV/36/2004 w sprawie wysokości stawek pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych miasta Skarżyska-Kamienna.
Uchwała została wprowadzona w życie, a na jej podstawie naliczane są opłaty za zajęcie pasa drogowego o określonej szerokości.
Uchwała Nr XIV/37/2004 w sprawie zasad współpracy i trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadań własnych Miasta, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonania zadań.
Uchwała weszła w życie z dniem 1 czerwca. Na jej podstawie podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych mogą skutecznie i efektywniej realizować zadania publiczne. Powinno to również oznaczać zmniejszenie ponoszonych kosztów i wzrost standardu samych świadczeń.
Uchwała Nr XIV/38/2004 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego 'Ośrodek Rekreacyjny Bernatka'.
Zgodnie z uchwałą opracowanie obejmie działki przeznaczone pod tereny usług rekreacyjnych, turystyki, tereny leśne i zielone. W efekcie powstanie realna możliwość inwestowania i rozwoju bazy turystycznej miasta.


SPRAWY dot. GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Jak Wysokiej Radzie wiadomo, podczas poprzedniej sesji tego gremium, do jego Przewodniczącego wpłynęło pismo podpisane przez grupę sześciu radnych, a dotyczące wyboru oferty inwestora dla Miejskich Usług Komunalnych. Na wniosek Pana Przewodniczącego temat ten był przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej, z której informacją zapoznamy się podczas dzisiejszej sesji. Zasady zbywania udziałów i akcji w MUK spółka zo.o były również przedmiotem narady kierownictwa Urzędu Miasta. Wojewoda Świętokrzyski, udzielając odpowiedzi jednemu z potencjalnych oferentów, nie stwierdził w dotychczasowej procedurze żadnych uchybień. Dodatkową informację w tej kwestii przedstawi, po zakończeniu tego sprawozdania, zastępca prezydenta miasta Andrzej Kazanowski.


W związku z wystąpieniem ze strony mieszkańcow w sprawie roszczeń o wypłatę zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej, po przeanalizowaniu całości sprawy, należy stwierdzić, że:
1. Łącznie w latach 1994-2002 gmina sprzedała 419 mieszkań przy udzielonej bonifikacie:
20% - dla 1 osoby,
50% - dla 192 osób,
70% - dla 12 osób,
85% - dla 67 osób,
95% - dla 143 osób
4 osobom nie udzielono bonifikaty (wykup w 1994 r).
2. Przedawnienie roszczeń o zwrot zwaloryzowanych kaucji po wykupie mieszkań, zgodnie z art.117 K.C., następuje z upływem 10 lat (stąd opracowany wykaz obowiązuje od 1994 r).
3. Wyrokiem z 03.10.2000 r Trybunał Konstytucyjny otworzył drogę sądowej waloryzacji kaucji (art. 358 par. 3 K.C.) - tym samym Trybunał Konstytucyjny uznał jako niekonstytucyjny dotychczasowy sposób zwrotu kaucji (wg. art. 62 ustawy z 1994 r).
4. Z wpłaconej kaucji 70% kwoty odprowadzane było do Skarbu Państwa, zaś 30% pozostawało w Zarządzie Budynków Komunalnych 'Administrator'. Zatem to Skarb Państwa, a nie gmina, powinien być głównie obciążony zwrotem zwaloryzowanych kaucji.
5. Dotychczas w sprawie waloryzacji w naszej gminie wydano dwa orzeczenia sądowe. Pierwsze – orzeczenie Sądu Rejonowego, Wydział Cywilny w Skarżysku-Kam., zasądziło od gminy na rzecz powodów 40% wysokości roszczeń. Następnie wyrok ten został podważony z mocy wyroku Sądu Okręgowego, Wydział Cywilny w Kielcach. Zasądzono kwotę 349 zł, tj. 16% dochodzonej przez powoda sumy 2100 zł.
Drugie orzeczenie Sądu Rejonowego, Wydział Cywilny w Skarżysku-Kam. oznaczało zasądzenie od gminy 16% z dochodzonej przez powoda kwoty 3907 zł., tj. - 417 zł. Do chwili obecnej o zwrot kaucji wystąpiło 35 osób. Wysokość niektórych roszczeń przekracza kwotę uiszczoną przez zainteresowanych przy wykupie lokali.
6. Każda wypłata dokonana przez gminę będzie podstawą do roszczenia o zwrot kaucji od Skarbu Państwa, z tytułu bezdpodstawnego wzbogacenia się. Roszczenie to może być skuteczne tylko w przypadku sądowej waloryzacji kaucji. Takie też tylko rozwiązanie widzę jako Prezydent przy realizacji zwaloryzowanych zwrotów kaucji mieszkaniowych.
7. Od 2003r, w notarialnych umowach kupna-sprzedaży, wprowadzono zapis o rezygnacji nabywcy lokalu ze zwrotu zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej.
8. Przewiduje się w przyszłości możliwość zawierania ugody, o ile gmina Skarżysko-Kamienna odzyska dotychczas wypłacone pieniądze od Skarbu Państwa, w przypadku skierowanego pozwu o zapłatę z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.

Prezydent Miasta oddalił wniosek o odkupienie przez gminę działek położonych przy ul. Spółdzielczej oznaczonych w ewidencji gruntów nr 154/6 i nr 154/7 o łącznej powierzchni 1169 m2, który złożył jej syndyk masy upadłościowej 'IDAKS' Eksport-Import S.A. Przychylił się w ten sposób do propozycji Wydziału Nieruchomości i Mienia Komunalnego. Przy negatywnym rozpatrzeniu sprawy wzięto pod uwagę trudne lub wręcz niemożliwe do niwelacji ukształtowanie wspomnianego terenu.
W związku z zainteresowaniem firmy DAF-Wanicki z Krakowa uruchomieniem w Skarżysku usług ponadlokalnych Prezydent zobowiązał Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska do pilnego opracowania projektu uchwały na opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania miasta w obrębie ulic S7, Krakowskiej i Wojska Polskiego. Od strony finansowej wykonanie projektu zabezpiecza Skarbnik Miasta.
Prezydent Miasta wyraził zgodę na bezprzetargowy wykup liczącej 132 m2 działki z ul. Orlej. Nieruchomość ta graniczy z działką, której właścicielami są wnioskodawcy. Przez wspomnianą działke wjeżdżają na swój teren.
Analiza i ocena wartości działki, na której znajduje się stołówka przy Z-2 oraz zapoznanie się z opinią prawną poprzedzą ewentualną sprzedaż budynku wspomnianej stołówki. Z ofertą jej kupna zgłosiły się trzy osoby. Prezydent zobowiązał swego zastępcę Andrzeja Kazanowskiego i Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Mienia Komunalnego do przystąpienia do rokowań zgodnie z przepisami.
SPRAWY RÓŻNE
Z okazji obchodów 213 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Urząd Miasta zorganizował uroczystości patriotyczno-religijne, upamietniające te sławne wydarzenia.
Obradujące pod przewodnictwem Prezydenta Miasta - Kolegium Honorowe, wytypowało laureatów tytułów 'Skarżyszczanin Roku' w sześciu kategoriach. Spotkanie Kolegium poprzedziły ogłoszenia prasowe i telewizyjne, które spowodowały napływ do Sekretarza Urzędu Miasta szeregu zgłoszeń do tegoż konkursu. Lustracji konkurujących posesji dokonała komisja, która przedstawiła Kolegium materiał zdjęciowy ze swoich prac. Tytuły zostały przyznane publicznie podczas dorocznego festynu Miejskiego Centrum Kultury - 6 czerwca.
Zakończono prace adaptacyjne pomieszczeń budynku przy ul. Sikorskiego 10. Po adaptacji służą one jako punkt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczony ds. świadczeń rodzinnych.
W 59 rocznicę zakończenia II wojny światowej 'Medale 80 – lecia miasta' wręczono 40 kombatantom walk z tego okresu. Złożono wieńce pod pomnikiem przy ul. Legionów. Prezydent Miasta spotkał się również z Ludomirem Jewasińskim, który uczestniczył m.in. w bitwie pod Monte Cassino. W 60 rocznicę tych pamiętnych wydarzeń wręczono mu 'Medal 80 – lecia'. Otrzymali go również - 'cichociemny' por. Wojciech Lipiński (ze względu na stan zdrowia drogą pocztową) i Maria Wytrzyszczewska, m.in. współorganizatorka Koła Przyjaciół Miasta Skarżyska w stolicy.
Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego (27 maja) przedstawiciele samorządów miejskiego i powiatowego uczestniczyli w mszy świętej w intencji Skarżyska. Po nabożeństwie odbyło się spotkanie z ks. kanonikiem Jerzym Karbownikiem, który poinformował o planach dotyczących przyszłorocznej koronacji obrazu Matki Bożej Miłosierdzia.
Prezydent Miasta patronował II Ogólnopolskiemu Zlotowi Motocyklowemu, który w dniach 4-6 czerwca zawitał do Skarżyska oraz VIII Świętokrzyskim Letnim Igrzyskom Olimpiad Specjalnych – 8 czerwca.
Prezydent Miasta był inicjatorem spotkania z młodzieżą, która zwyciężyła w Ogólnopolskim Konkursie Marynistycznym ph. 'Polska leży nad Bałtykiem'. W spotkaniu, obok nauczycieli i dyrektorów zainteresowanych szkół, uczestniczyli również przedstawiciele Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju. Zwycięzców obdarowano cennymi nagrodami.
Pamiątkowe dyplomy otrzymała z rąk Prezydenta Miasta czwórka uczniów szkół podstawowych – laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Podobnie nagrodzono sześcioro laureatów wojewódzkich konkursów 'kuratoryjnych' na szczeblu gimnazjów. Dyplomy wręczono również nauczycielom laureatów z obu grup.
Ideę szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej i pomocy w przypadkach klęsk żywiołowych ma realizować porozumienie podpisane przez Prezydenta Miasta i komendanta skarżyskiego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego phm. Zbigniewa Bibera. Obie strony mają ze sobą współpracować m.in. w zakresie inicjowania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych działań kształtujących wiedzę o zagrożeniu pożarami i klęskami żywiołowymi, rozwijania u młodych ludzi nawyków humanitarnych, w tym niesienia pierwszej pomocy. Wreszcie kształtownia u wspomnianych świadomości o ich własnej roli w budowie powszechnego bezpieczeństwa. Strony porozumienia zobowiązały się nawzajem do świadczenia wobec siebie szeregu, uzupełniających się działań we wspomnianych dziedzinach.
.PANIE PRZEWODNICZĄCY
PANIE I PANOWIE RADNI
SZANOWNI PAŃSTWO

Przedkładając w dniu dzisiejszym sprawozdanie ze swojej działalności składam wniosek o jego przyjęcie.