Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia - Całodobowa ochrona fizyczną osób i mienia Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej oraz obsługa urządzeń ochrony technicznej

2011-01-19 1211
Art. czytany: 3090 razy

Całodobowa ochrona fizyczną osób i mienia Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej oraz obsługa urządzeń ochrony technicznej

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 412300-2010 z dnia 2010-12-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skarżysko-Kamienna
Przedmiotem zamówienia jest usługa fizyczna osób i mienia Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej oraz obsługa urządzeń ochrony, tj.: sygnalizacji włamania i napadu; monitoringu budynku i terenu w obiektach położonych na...
Termin składania ofert: 2010-12-24
________________________________________
Skarżysko-Kamienna: Całodobowa ochrona fizyczną osób i mienia Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej oraz obsługa urządzeń ochrony technicznej.
Numer ogłoszenia: 8574 - 2011 begin_of_the_skype_highlighting 8574 - 2011 end_of_the_skype_highlighting; data zamieszczenia: 19.01.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 412300 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych nr 1, ul. Sezamkowa 23, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 0-41 2525632 begin_of_the_skype_highlighting 0-41 2525632 end_of_the_skype_highlighting,502208448, faks 0-41 2525632 w.28.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Całodobowa ochrona fizyczną osób i mienia Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej oraz obsługa urządzeń ochrony technicznej..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa fizyczna osób i mienia Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej oraz obsługa urządzeń ochrony, tj.: sygnalizacji włamania i napadu; monitoringu budynku i terenu w obiektach położonych na nieruchomości przy ul. Sezamkowej 23 w Skarżysku-Kamiennej. Na nieruchomości przy ul. Sezamkowej 23 zlokalizowane są niżej wymienione budynki i wyposażenie techniczne: 1. Budynek szkoły dwu i trzykondygnacyjny, budynek wyposażony jest w system monitorowania wewnętrznego oraz monitoring zewnętrzny. 2. Stacja trafo 3. Szafa gazowa 4. Parking zewnętrzny Całkowita powierzchnia terenu chronionego wynosi 29.703,80 m2.Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z : projektem umowy - zał. Nr 4...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.01.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• GRUPA GT Tadeusz Glita, ul. Chałubińskiego 42/29, 25-619 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 90504,81 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 69613,20
• Oferta z najniższą ceną: 54936,60 / Oferta z najwyższą ceną: 117559,20
• Waluta: PLN.