A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Oświadczenia majątkowe
Majątek Gminy
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» „Dostarczenie i załadunek paliwa (peletu drzewnego) do kotłowni w budynku Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego w sezonie grzewczym 2016/2017r”
» Plan pracy Rady Miasta na 2016 rok
» Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2015
» Sprawozdanie z pracy Rady Miasta za rok 2015
» Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 29.12.2015 r. do 3.02.2016r.
 • Zamówienia Publiczne
 • Rok 2009 (archiwum)
 • ogłoszenia o zamówieniu (archiwum)
 • Podcinka koron drzew na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej

  Podcinka koron drzew na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej

  Skarżysko-Kamienna: Podcinka koron drzew na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej
  Numer ogłoszenia: 8981 - 2009; data zamieszczenia: 08.01.2009
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta , ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2520100, faks 041 2520200.

  * Adres strony internetowej zamawiającego: www.skarzysko.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Podcinka koron drzew na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi podcinki drzew na 1200 szt. drzew o wysokości 5 m-15 m obejmującej: - cięcia odmładzająco-formujące korony ze zmniejszeniem o 1/3 ich objętości, - zabezpieczenie miejsc cięcia konarów środkiem grzybobójczym, - wycięcie uszkodzonych gałęzi, - uzyskanie min. 15 m3 kory poprzez rozdrobnienie cieńszych gałęzi rębarką i przekazanie Zamawiającemu, - wywóz obcinanych gałęzi oraz uporządkowanie terenu wokół drzew. Wykaz ilości drzew na poszczególnych ulicach w załączeniu. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego , kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych usług objętych umową . Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew.

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.21.15.00-7.

  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2009.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  * Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 tj.: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia , z zwłaszcza aby wykazali,że : a. wykonali co najmniej jedną usługę w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. usłudze polegającej na podcince koron drzew z podaniem jej wartości nie mniejszej niż 48.000,00 zł. Brutto, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługa ta została wykonana należycie; b. dysponują lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia tj.: - co najmniej dwoma osobami legitymującymi się świadectwem ukończenia co najmniej średniej szkoły kierunkowej: ogrodniczej lub leśniczej - co najmniej dwoma osobami posiadającymi uprawnienia do pracy pilarką i złożą odpowiednie dokumenty potwierdzające ww. uprawnienia zawodowe. 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia , 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia ( na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp ) - oraz złożą dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( art. 23 ust. 1 ustawy Pzp ). Za podmioty występujące wspólnie uważa się również spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika ( art. 23 ust. 2 ustawy Pzp ).Wykonawcy występujący wspólnie każdy oddzielnie, nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, a także muszą spełniać wymogi, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp. Zamawiający oceni spełnienie warunków wg formuły spełnia lub nie spełnia na podstawie załączonych do oferty dokumentów , o których mowa w pkt. 6...
  * Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków na podstawie dokumentów, oświadczeń i wykazów złożonych wraz z ofertą wykonania. Do oferty wykonania należy załączyć dokumenty wymienione w pkt. 6.2. 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą wykonania / zał. Nr 2 / lub oferta samodzielnie sporządzona przez Wykonawcę zgodnie z w/w załącznikiem Wykonawca składa: W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp, Zamawiający żąda załączenia do oferty: a. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę . W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę. b. oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymagania określone w art 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - wypełniony druk oświadczenia zał. nr 3 lub oświadczenie Wykonawcy sporządzone wg ww. wzoru Wymagana forma dokumentu - oryginał. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę. W celu potwierdzenia warunku posiadania przez wykonawcę potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda: a. wykazu (wypełniony zał. Nr 5 - druk wykazu usług lub wykaz sporządzony zgodnie z tym załącznikiem ) potwierdzającego wykonanie co najmniej jednej usługi w okresie ostatnich trzech lat przed przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. usłudze polegającej na podcince koron drzew z podaniem jej wartości nie mniejszej niż 48.000,00 zł. brutto, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługa ta została wykonana należycie; Wymagana forma dokumentu (wykazu) - oryginał Pozostałe dokumenty wymienione w tym podpunkcie: oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. dokumenty mogą być składane łącznie. b. wypełniony zał. Nr 6 - druk wykazu osób /potencjał kadrowy/ lub wykaz sporządzony zgodnie z tym załącznikiem, potwierdzający, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia ,a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, tj.: - co najmniej dwoma osobami legitymującymi się świadectwem ukończenia co najmniej średniej szkoły kierunkowej: ogrodniczej lub leśniczej - co najmniej dwoma osobami posiadającymi uprawnienia do pracy pilarką . W przypadku , jeżeli wykonawca w wykazie wskazał osoby, którymi będzie dysponował winien załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Wymagana forma wykazu - oryginał. Pozostałe dokumenty wymienione w tym podpunkcie: oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. dokumenty mogą być składane łącznie. 3. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 5. Dokumenty wymagane od wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6 ppkt 2a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert..

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl.
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta ul. Sikorskiego 18 26-110 Skarżysko-Kamienna II piętro pok 94.

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.01.2009 godzina 09:45, miejsce: Urząd Miasta ul. Sikorskiego 18 26-110 Skarżysko-Kamienna I piętro pokój 45 sekretariat.

  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.


  Data wprowadzenia: 2009-01-08 1514
  Data upublicznienia: 2009-01-08
  Art. czytany: 805 razy

  » modyfikacja SIWZ - rozmiar: 28672 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - rozmiar: 34816 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. 1 warunki przetargowe - rozmiar: 197120 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. 2 oferta - rozmiar: 38912 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. 3 oświadczenie z art. 22 - rozmiar: 46592 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. 4 projekt umowy - rozmiar: 59904 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. 5 druk wykazu usług - rozmiar: 36864 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. 6 druk wykazu osób - rozmiar: 36864 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. 7 wykaz ilości drzew na poszczególnych ulicach - rozmiar: 73216 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - rozmiar: 92672 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Edyta Zawidczak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:

  7:30 - 14:00

  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019

  Numery kont bankowych:  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych


  - subwencje

  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,

  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY


  UWAGA NR KONTA JEST AKTUALNY
  OD 01.01.2014  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  - podatek od nieruchomości

  - podatek od środków transportowych

  - opłata od posiadania psa,

  - opłata targowa,

  - podatek rolny,

  - podatek leśny,

  - opłata skarbowa

  - opłata śmieciowa  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa


  PRZEJRZYSTA POLSKA
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna