A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ NR 7 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
 • Zamówienia Publiczne
 • Rok 2009 (archiwum)
 • ogłoszenia o zamówieniu (archiwum)
 • Podcinka koron drzew na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej

  Podcinka koron drzew na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej

  Skarżysko-Kamienna: Podcinka koron drzew na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej
  Numer ogłoszenia: 8981 - 2009; data zamieszczenia: 08.01.2009
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta , ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2520100, faks 041 2520200.

  * Adres strony internetowej zamawiającego: www.skarzysko.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Podcinka koron drzew na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi podcinki drzew na 1200 szt. drzew o wysokości 5 m-15 m obejmującej: - cięcia odmładzająco-formujące korony ze zmniejszeniem o 1/3 ich objętości, - zabezpieczenie miejsc cięcia konarów środkiem grzybobójczym, - wycięcie uszkodzonych gałęzi, - uzyskanie min. 15 m3 kory poprzez rozdrobnienie cieńszych gałęzi rębarką i przekazanie Zamawiającemu, - wywóz obcinanych gałęzi oraz uporządkowanie terenu wokół drzew. Wykaz ilości drzew na poszczególnych ulicach w załączeniu. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego , kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych usług objętych umową . Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew.

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.21.15.00-7.

  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2009.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  * Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 tj.: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia , z zwłaszcza aby wykazali,że : a. wykonali co najmniej jedną usługę w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. usłudze polegającej na podcince koron drzew z podaniem jej wartości nie mniejszej niż 48.000,00 zł. Brutto, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługa ta została wykonana należycie; b. dysponują lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia tj.: - co najmniej dwoma osobami legitymującymi się świadectwem ukończenia co najmniej średniej szkoły kierunkowej: ogrodniczej lub leśniczej - co najmniej dwoma osobami posiadającymi uprawnienia do pracy pilarką i złożą odpowiednie dokumenty potwierdzające ww. uprawnienia zawodowe. 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia , 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia ( na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp ) - oraz złożą dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( art. 23 ust. 1 ustawy Pzp ). Za podmioty występujące wspólnie uważa się również spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika ( art. 23 ust. 2 ustawy Pzp ).Wykonawcy występujący wspólnie każdy oddzielnie, nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, a także muszą spełniać wymogi, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp. Zamawiający oceni spełnienie warunków wg formuły spełnia lub nie spełnia na podstawie załączonych do oferty dokumentów , o których mowa w pkt. 6...
  * Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków na podstawie dokumentów, oświadczeń i wykazów złożonych wraz z ofertą wykonania. Do oferty wykonania należy załączyć dokumenty wymienione w pkt. 6.2. 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą wykonania / zał. Nr 2 / lub oferta samodzielnie sporządzona przez Wykonawcę zgodnie z w/w załącznikiem Wykonawca składa: W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp, Zamawiający żąda załączenia do oferty: a. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę . W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę. b. oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymagania określone w art 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - wypełniony druk oświadczenia zał. nr 3 lub oświadczenie Wykonawcy sporządzone wg ww. wzoru Wymagana forma dokumentu - oryginał. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę. W celu potwierdzenia warunku posiadania przez wykonawcę potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda: a. wykazu (wypełniony zał. Nr 5 - druk wykazu usług lub wykaz sporządzony zgodnie z tym załącznikiem ) potwierdzającego wykonanie co najmniej jednej usługi w okresie ostatnich trzech lat przed przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. usłudze polegającej na podcince koron drzew z podaniem jej wartości nie mniejszej niż 48.000,00 zł. brutto, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługa ta została wykonana należycie; Wymagana forma dokumentu (wykazu) - oryginał Pozostałe dokumenty wymienione w tym podpunkcie: oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. dokumenty mogą być składane łącznie. b. wypełniony zał. Nr 6 - druk wykazu osób /potencjał kadrowy/ lub wykaz sporządzony zgodnie z tym załącznikiem, potwierdzający, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia ,a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, tj.: - co najmniej dwoma osobami legitymującymi się świadectwem ukończenia co najmniej średniej szkoły kierunkowej: ogrodniczej lub leśniczej - co najmniej dwoma osobami posiadającymi uprawnienia do pracy pilarką . W przypadku , jeżeli wykonawca w wykazie wskazał osoby, którymi będzie dysponował winien załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Wymagana forma wykazu - oryginał. Pozostałe dokumenty wymienione w tym podpunkcie: oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. dokumenty mogą być składane łącznie. 3. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 5. Dokumenty wymagane od wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6 ppkt 2a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert..

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl.
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta ul. Sikorskiego 18 26-110 Skarżysko-Kamienna II piętro pok 94.

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.01.2009 godzina 09:45, miejsce: Urząd Miasta ul. Sikorskiego 18 26-110 Skarżysko-Kamienna I piętro pokój 45 sekretariat.

  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.


  Data wprowadzenia: 2009-01-08 1514
  Data upublicznienia: 2009-01-08
  Art. czytany: 1069 razy

  » modyfikacja SIWZ - rozmiar: 28672 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - rozmiar: 34816 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. 1 warunki przetargowe - rozmiar: 197120 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. 2 oferta - rozmiar: 38912 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. 3 oświadczenie z art. 22 - rozmiar: 46592 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. 4 projekt umowy - rozmiar: 59904 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. 5 druk wykazu usług - rozmiar: 36864 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. 6 druk wykazu osób - rozmiar: 36864 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. 7 wykaz ilości drzew na poszczególnych ulicach - rozmiar: 73216 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - rozmiar: 92672 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Edyta Zawidczak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna