A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Jednostki podległe
 • Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
 • Ogłoszenie na zakup i dostawę sprzętu do pielęgnacji boisk z nawierzchnią sztuczną w Skarżysku-Kam.

  ogłoszenie na zakup sprzętu

  OGŁOSZENIE
  na zakup sprzętu do pielęgnacji murawy boisk ze sztuczną nawierzchnią w Skarżysku-Kamiennej
  Numer ogłoszenia BZP: 234725 - 2009; data zamieszczenia: 07.12.2009
  Zamawiający:
  Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku Kamiennej ul. Spółdzielcza 19


  Tytuł przetargu:
  Zakup i dostawa sprzętu do pielęgnacji murawy boisk ze sztuczną nawierzchnią
  w Skarżysku-Kamiennej

  CPV:
  42.90.00.00-5,
  Tryb zamówienia:
  Przetarg nieograniczony

  Warunki:
  O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
  c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
  - warunki określone w pkt. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie których należy złożyć wymagane dokumenty,
  - warunki określone w pkt. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie których należy złożyć wymagane dokumenty.

  Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:

  Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II).
  Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
  Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni zgodnie z formułą (spełnia – nie spełnia).
  Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
  Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.  Termin realizacji:
  31 grudnia 2009 roku

  Osoba odpowiedzialna:
  Krzysztof Randla


  Miejsce składania ofert:
  Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej ul. Sienkiewicza 34 (sekretariat)

  Oferty można składać do:
  2009-12-15 godz: 9:00

  Otwarcie ofert:
  2009-12-15 godz: 9:30

  Miejsce otwarcia ofert:
  Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej ul. Sienkiewicza 34
  ( pokój dyrektora )


  Kryteria wyboru:
  Najniższa cena  Data wprowadzenia: 2009-12-07 1730
  Data upublicznienia: 2009-12-07
  Art. czytany: 1556 razy

  » SWIZ - rozmiar: 122368 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » uzasadnienie do protestu - rozmiar: 23040 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » ZAŁĄCZNIK NR 1 - rozmiar: 38400 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » ZAŁĄCZNIK NR 2 - rozmiar: 34304 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » ZAŁĄCZNIK NR 3 - rozmiar: 36864 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » ZAŁĄCZNIK NR 3a - rozmiar: 40960 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 4 - rozmiar: 47616 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zapytanie do swiz - rozmiar: 27648 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zapytanie nr 2 - rozmiar: 43520 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Chechłowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna