A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ NR 7 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
 • Jednostki podległe
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Ogłoszenia
 • Ogłoszenie o naborze


  DYREKTOR
  MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ

  OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE
  Podinspektor w Dziale Dodatków Mieszkaniowych


  I. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem

  1. Obywatelstwo polskie.
  2. Preferowane wykształcenie wyższe w zakresie: ekonomii, pracy socjalnej, pedagogiki.
  3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych.
  4. Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
  przestępstwo skarbowe.
  5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
  6. Nieposzlakowana opinia.
  7. Znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 poz.267), ustawa
  o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2013 poz. 966), art. 5c – 5g ustawy prawo energetyczne
  (Dz. U. 2012 r. poz. 1059 ze zm.). Znajomość zarządzenia nr 253/2012 Prezydenta Miasta
  Skarżyska-Kamiennej w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej
  w lokalach mieszkalnych i socjalnych, których właścicielem jest miasto Skarżysko Kamienna.

  II. Wymagania dodatkowe

  1. Biegła obsługa komputera.
  2. Dyspozycyjność, dobra organizacja pracy.
  3. Umiejętność pracy w zespole.
  4. Odpowiedzialność i kreatywność w działaniu.
  5. Zaangażowanie i terminowość wykonywania zadań.
  6. Kierowanie się zasadami etyki zawodowej.

  III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

  1. Przyjmowanie wniosków i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
  2. Przyjmowanie wniosków o przyznanie dodatku energetycznego.
  3. Przygotowywanie decyzji o przyznaniu/odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego/dodatku
  energetycznego.
  4. Analiza wykazu osób zadłużonych otrzymanych od zarządców.
  5. Przygotowywanie decyzji o wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego/dodatku
  energetycznego w przypadku nieopłacenia przez osobę uprawnioną przypadającej na nią części
  opłat oraz w innych przypadkach wymienionych w ustawie.
  6. Prowadzenie komputerowej ewidencji osób ubiegających się o przyznanie dodatku
  mieszkaniowego/dodatku energetycznego.
  7. Korygowanie danych komputerowych w oparciu o zmiany w obowiązujących przepisach.
  8. Sporządzanie list wypłat dodatków mieszkaniowych/dodatku energetycznego.
  9. Ponoszenie odpowiedzialności za wszystkie redagowane i podpisywane przez siebie pisma i
  dokumenty.
  IV. Wymagane dokumenty aplikacyjne

  1. List motywacyjny.
  2. Życiorys-CV .
  3. Kwestionariusz osobowy.
  4. Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia).
  5. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych, ukończonych
  szkoleniach i posiadanych umiejętnościach.
  6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z praw
  publicznych.
  7. Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia
  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  8. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na
  stanowisku, na które prowadzony jest nabór.
  9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
  rekrutacji, godnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  (Dz. U. 2014.1182).
  10. Dokumenty potwierdzające dotychczasowy staż pracy ( zaświadczenia, świadectwa pracy-
  kserokopie).


  V. Inne informacje

  Konkurs przeprowadzony będzie w II etapach :
  I etap – weryfikacja formalna, II etap – rozmowa kwalifikacyjna

  Kandydaci zakwalifikowani do II etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej odrębnym pismem lub telefonicznie.

  Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście bądź drogą pocztową na adres: Miejski
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, pokój nr 1 (sekretariat) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Oferta pracy - Podinspektor w Dziale Dodatków Mieszkaniowych” w terminie do 11 marca r. do godz. 13.oo . Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej -www.mops.skarkam.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej .
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 41 25 25 035  Dyrektor
  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  Bożena Bętkowska
  Skarżysko-Kamienna , dn. 25.02.2015 r.


  .


  Data wprowadzenia: 2015-02-25 1023
  Data upublicznienia: 2015-02-25
  Art. czytany: 826 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Paweł Gębski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna