(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Mapa serwisu
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UMOWA na wykonanie dostawy oleju opałowego
» Załączniki 1, 1a do zapytania ofertowego
» Zapytanie ofertowe
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
Wiadomości:

Karty Usług

Status prawny
   Statut Gminy

Wydziały i referaty
   Wydział Organizacyjny
   Biuro Rady Miasta
   Wydział Finansowy
   Urząd Stanu Cywilnego
   Biuro Planowania Przestrzennego
   Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
   Wydział Gospodarki Nieruchomościami
   Wydział Dróg i Transportu
   Biuro Rozwoju Miasta
   Zespół Zamówień Publicznych
   Zespół Informatyczny
   Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
   Audytor Wewnętrzny
   Biuro Obsługi Prawnej
   Inspektor d/s BHP
   Asystent Prezydenta
   Pełnomocnik d/s Informacji Niejawnych
   Administrator Bezpieczeństwa Informacji
   Administrator Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych
   Referat Edukacji
   Referat Zdrowia
   Referat Spraw Obywatelskich
   Referat Administrowania Zasobami Komunalnymi
   Zespół ds. Społeczno-Lokalowych
   Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej
   Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta
   Stanowisko do spraw nadzoru właścielskiego

Władze
   Rada Miasta
     Przewodniczący Rady
     Informacje Ogólne
     Dyżury i przyjęcia interesantów
     Zadania i uprawnienia Przewodniczącego
     Wiceprzewodniczący
     Informacje ogólne
     Dyżury i przyjęcia interesantów
     Komisje Rady
     Protokoły z posiedzeń Komisji Rady
     Lista Radnych
     Projekt porządku obrad bieżącej sesji
     Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
     Kontrole Komisji Rewizyjnej
     Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019
     Protokoły z sesji Rady Miasta 2002-2006
     Protokoły z sesji Rady Miasta 2006-2010
     Protokoły z sesji Rady Miasta 2010-2014
     Protokoły z sesji Rady Miasta 2014-2018
   Prezydent Miasta
     Informacje Ogólne
     Przyjęcia interesantów
     Upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
     Informacje i sprawozdania przedkładane Radzie
     Zadania i kompetencje
     Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta
     Rok 2009
     Rok 2010
     Rok 2011
     Rok 2012
     ROK 2013
     Rok 2014
     Rok 2015
   Zastępcy Prezydenta
     Informacje ogólne
     Stanisław Grzesiak - Drugi Zastępca Prezydenta Miasta
     Krzysztof Myszka - Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta
     Andrzej Brzeziński - Drugi Zastępca Prezydenta Miasta
     Przyjęcia interesantów
     Zadania i kompetencje
     zakresy czynności
   Sekretarz
     Informacje ogólne
     Zadania i kompetencje
     zakresy czynności
   Skarbnik
     Informacje ogólne
     Zadania i kompetencje
     zakresy czynności

Zamierzenia władzy

Programy

Organizacja
   Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej
   Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta
     Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta z dnia 25.02.2015 r.
     Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta z dnia 15.02.2012 r.
     Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta z dnia 08.01.2014 r. r.
   Kodeks Etyki pracownika samorządowego
   oznakowanie urzędu
   Wykaz numerów telefonów w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej

Oferty inwestycyjne

Jednostki podległe
   Centrum Integracji Społecznej
   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
     Status prawny
     Dane teleadresowe
     Kompetencje
     Struktura własnościowa
     Majątek
     Informacje o zasadach funkcjonowania MOPS
     Przetargi
   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnie Miejskie"
     Informacje ogólne
     Zdania zakładu realizują
     Zakładem zarządzają:
     Osoby sprawujące funkcje kierownicze
     Osoby sprawujące funkcje
     Struktura organizacyjna
     Status prawny
     Cele i zadania zakładu
     Gospodarka i mienie zakładu
     Statut zakładu i rola Rady Społecznej
     Gospodarka finansowa i majątek zakładu
     Struktura organizacyjna
     Tryb działania jednostki
     Kompetencje Pracowników
     Tryb załatwiania spraw
   Zespół Szkół Publicznych Nr 1
     Informacje ogólne
     Status prawny
     Dyrekcja
     Sekretariat
     Zasady rekrutacji gimnazjum
     Redaktorzy strony
     Wykaz regulaminów
     Schemat organizacyjny
     Gimnazjum Nr 1
     Szkoła Podstawowa Nr 13
     Przedszkole Publiczne nr 16
   Zarząd Zasobów Komunalnych
     Przetargi
     2009
     Informacje ogólne
     Oferty pracy
     Nabór na stanowisko: samodzielny referent ds. obsługi windykacyjno-księg.
     Nabór na stanowisko: Księgowy/a w jednostce organizacyjnej gminy
     Nabór na stanowisko: samodzielny referent ds. obsługi informatycznej
     Nabór na stanowisko: samodzielny referent ds. obsługi kancelaryjno-adm.
     Nabó na stanowisko: Księgowy/a ds. prowadzenia księgowości budżetowej
     Nabór na stanowisko: Księgowy/a w jednostce organizacyjnej gminy
     Nabór na trzy stanowiska do spraw windykacji
     Nabór na stanowisko: referent ds. obsługi księgowo-informatycznej
     Nabór na trzy stanowiska: Księgowa/y
     Zamówienia poza ustawą PZP
   Miejskie Centrum Kultury
     Status prawny
     Statut MCK
     Statut MCK
     Organizacja
     Regulamin Organizacyjny MCK
     Ogłoszenia - Przetargi
   Spółki
     Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
     Ogłoszenia - Przetargi
     Adres i kontakt
     Regulaminy, Akty Prawne
     Miejska Komunikacja Samochodowa
     Informacje ogólne
     Przepisy regulujące przewóz osób i bagazu recznego
     Przetargi
     Zarząd Budynków Komunalnych "ADMINISTRATOR" (w likwidacji)
     Ważne Telefony
     Statut
     Informacje ogólne
     Zarząd
     Przetargi
     Celsium
     Forma prawna
     Podstawowe dane
     Organizacja
     Przedmiot działalności
     Władze Spółki
     Struktura własności
     Majątek
     Zadania publiczne
     Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
     Rejestry i ewidencje
     Dane publiczne
     Miejskie Usługi Komunalne
     Informacje ogólne
     Przedmiot działalności Spółki
     Władze Spółki i ich kompetencje
     Struktura organizacyjna Spółki
     Majątek Spółki
     Przetarg
     Targowiska Miejskie spółka z o.o. w likwidacji
     Spółka z o. o. "Skarżyska Strefa Gospodarcza"
     Informacje ogólne
   Zespół Placówek Oświatowych nr 4
     Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II
     Status prawny
     Przedszkole Publiczne nr 4 im. Jana Brzechwy
   Zespół Placówek Oświatowych nr 3
     Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza
     Informacje ogólne
     Status prawny
     Przedszkole Publiczne nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
     Dyrekcja
     Sekretariat
     Księgowość ZPO nr 3
     Struktura organizacyjna ZPO nr 3
     Redaktorzy strony BIP
     Ogłoszenia Dyrektora
     Przetargi
     Zamówienia publiczne
   Żłobek Miejski Nr 1
   Żłobek Miejski Nr 2
   Żłobek Miejski Nr 3
   Klub Dziecięcy
   Spółdzielnia Socjalna "PROM"

Zamówienia Publiczne
   Rok 2015
     Ogłoszenia o zamówieniu
     Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
     Unieważnione postępowania
     Zaproszenie do składania ofert dla postępowań poniżej 30 000 euro
     Wstępne ogłoszenie informacyjne
     PROFIL NABYWCY
   ROK 2016
     ogłoszenia o zamówieniu
     zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
     unieważnione postepowania
     zamówienia do 30 000 euro
     USŁUGI SPOŁECZNE
   ROK 2017
     Ogłoszenia o zamówieniu
     zamówienia do 30000 euro
     USŁUGI SPOŁECZNE
     PROFIL NABYWCY
     Plan postępowań o udzielenie zamówień

Przetargi - archiwum do 2008

Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Majątek Gminy

Oświadczenia majątkowe
   Oświadczenia Radnych
     Maćkowiak Jan
   Urząd Miasta
     oświadczenia majątkowe za 2012 r.
     oświadczenia majątkowe za 2013 r.
     oświadczenia majątkowe za 2014
     Andrzej Krzysztof Brzeziński
     Grzmil Magdalena
     oświadczenia majątkowe za 2015
   Jednostki podległe
     oświadczenia majątkowe za 2013 r.
     oświadczenia majątkowe za 2014
     oświadczenia majątkowe za 2015
   Oświadczenie Majątkowe - druk
   Oświadczenie Majątkowe Radnych - druk

Rejestry i ewidencje

Kontrole
   Kontrole przeprowadzone przez jednostki zewnętrzne
     kontrole zewnętrzne w 2004 r.
     kontrole zewnętrzne w 2005 r
     kontrole zewnętrzne w 2006 r
     Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Miasta w 2007 rok
     kontrole zewnętrzne w roku 2008
   Kontrole przeprowadzone przez Komórka ds. Kontroli Urzędu Miasta
     Kontrole wewnętrzne

Budżet i finanse
   Budżet
   Podstawowe informacje
   Realizacja planowanych dochodów
   Realizacja planowanych wydatków
   Podatki i opłaty lokalne
   Dotacje z budżetu
   Fundusze
   Procedura budżetowa
   Sprawozdania z wykonania budżetu
   Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Informacje niepublikowane

Oferty Pracy

Konkurs ofert

Informator budżetowy

Instrukcja obsługi

Organizacje Pozarządowe
   Apel o nieagresję
   Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu
     Projekty uchwał

Wybory
   Wybory Samorządowe 2006
   Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2011 r.
   WYBORY do Sejmu RP i Senatu RP
   wybory do Parlamentu Europejskiego 7.06.2009
   REFERENDUM GMINNE 7.06.2009 r.
   Wybory Prezydenta RP - 20.06.2010 r.
   Wybory Samorządowe 2010
   wybory do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014
   Wybory uzupełniające do Senatu RP - 07.09.2014 r.
   Wybory samorządowe 2014
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2015 r.
   Referendum - 6.09.2015 r.
   Wybory do Sejmu i Senatu RP - 25.10.2015 r.

Składowanie odpadów niebezpiecznych
   Leki
   Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Środowisko
   Ochrona Środowiska
     Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
     Decyzje środowiskowe
     Usuwanie drzew i krzewów
     Zezwolenia na odbiór odpadów
     ROK 2008
     ROK 2009
     ROK 2010
     ROK 2011
     ROK 2012
     ROK 2013
     ROK 2014
     ROK 2015
     ROK 2016
     ROK 2017
     POSTEPOWANIE PRZY NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W ŚRODOWISKU
     Plan gospodarki Odpadami - Aktualizacja 2011 r.
     Program Ochrony Środowiska dla Gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2011-2014
     Program ograniczania niskiej emisji-PONE
     Raport z wykonania poś za lata 2011-2012
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Skarżysko-Kamienna
     Program Ochrony Środowiska na lata 2015-2020
     Raport z wykonania POŚ za lata 2013-2014
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2016-2032
     Analiza stanu gospodarki odpadami w 2015 r.
   Planowanie Przestrzenne
     Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
     Projekty planów
     Plany miejscowe
     Prognoza oddziaływania na środowisko
     Opracowania ekofizjograficzne
   Warunki zabudowy
     Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
     2009r
     2010r.
     2011 r.
     2012r
     2013r.
     2014
     2015
     2016
   Rejestr działalności regulowanej
     Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
     2015

Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę

Ogłoszenia o konkursach

Ogłoszenia

Obwieszczenia

Skarżyska Karta Dużej Rodziny
   Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi

Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi

Petycje
   Informacje o petycjach rozpatrzpnych przez Prezydenta Miasta
   Rejestr petycji wpływających do Prezydenta Miasta
   Informacje o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miasta

Działalność lobbingowa

Konsultacje społeczne

Budżet Obywatelski
   Budżet Obywatelski na 2017 rok
   Budżet Obywatelski na 2016 rok

Skarżyski Program Seniora

Prawo miejscowe:

Zarządzenia
   Zarządzenia 2003 r.
     styczeń
     luty
     marzec
     kwiecień
     maj
     czerwiec
     lipiec
     sierpień
     wrzesień
     wrzesień
     październik
     listopad
     grudzień
   Zarządzenia 2004 r.
   Zarządzenia 2005 r.
     styczeń
     luty
     marzec
     kwiecień
     maj
     czerwiec 2005
     lipiec 2005
     sierpień 2005
     wrzesień 2005
     październik 2005
     listopad 2005
     grudzień 2005
   Zarządzenia 2006 r.
     styczeń
     luty
     marzec
     kwiecień
     maj
     czerwiec
     lipiec
     sierpień
     wrzesień
     październik 2006
     listopad 2006 r.
     grudzień 2006 r.
   Zarządzenia 2007 r
     miesiąc styczeń
     miesiąc luty
     miesiąc marzec
     miesiąc kwiecień
     miesiąc maj
     miesiąc czerwiec
     miesiąc lipiec
     miesiąc sierpień
     miesiąc wrzesień
     miesiąc październik
     miesiąc listopad
     miesiąc grudzień
   Zarządzenia 2008 r.
     miesiąc styczeń
     miesiąc luty
     miesiąc marzec
     miesiąc kwiecień
     miesiąc maj
     miesiąc czerwiec
     miesiąc lipiec
     miesiąc sierpień
     miesiąc wrzesień
     miesiąc październik
     miesiąc listopad
     miesiąc grudzień
   Zarządzenia 2009 r.
     miesiąc styczeń 2009 r.
     miesiąc luty 2009 r.
     miesiąc marzec 2009
     miesiąc kwiecień 2009 r.
     miesiąc maj 2009
     miesiąc czerwiec 2009
     miesiąc lipiec 2009
     miesiąc sierpień 2009
     miesiąc wrzesień 2009
     miesiąc październik 2009
     miesiąc listopad 2009
     miesiąc grudzień 2009 r.
   Zarządzenia 2010 r.
   Zarządzenia 2011r.
   Zarządzenia 2012r.
   Zarządzenia 2013 r.
   Zarządzenia 2014 r.
   Zarządzenia 2015 r.
   Zarządzenia 2016 r.
   Zarządzenia 2017 r.

Uchwały
   Uchwały Rady Miasta 2017 r.
   Uchwały Rady Miasta 2016 r.
   Uchwały Rady Miasta 2015 r.
   Uchwały Rady Miasta 2014r.
   Uchwały Rady Miasta 2013r.
   Uchwały Rady Miasta 2012 rok
   Uchwały Rady Miasta 2011 r.
   Uchwały Rady Miasta 2010 r.
   Uchwały Rady Miasta 2009 r.
   Uchwały Rady Miasta 2008 r.
   Uchwały Rady Miasta 2007 r.
   Uchwały Rady Miasta 2006 r.
   Uchwały Rady Miasta 2005 r.
   Uchwały Rady Miasta 2004 r.
   Uchwały Rady Miasta 2003 r.

Projekty uchwał (arch.)

Zasady projektowania aktów normatywnych

Projekty uchwał na bieżącą sesję Rady Miasta

Jak załatwić sprawe:

Spis spraw
   Wydział Spraw Obywatelskich
     OGŁOSZENIA
   Urząd Stanu Cywilnego
     Numer konta bankowego
   Wydział Finansowy
   Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
   Wydział Gospodarki Komunalnej i Dróg
   Wydział Organizacyjny
   Wydział Gospodarki Nieruchomościami
   Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
   Biuro Samorządowe
   Straż Miejska
   Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
   Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
   Referat Księgowości Budżetowej
   Wydział Projektów i Inwestycji Miejskich
   Wydział Planowania Przestrz. Gosp. Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
     Sprawy z zakresu planowania przestrzennego i urbanistyki
     Sprawy z zakresu ochrony środowiska
     Sprawy z zakresu gospodarowania nieruchomościami
   Biuro Gospodarki Odpadami
   Wydział Gospodarki Nieruchomościami
   Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
     Sprawy z zakresu ochrony środowiska
     USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW
     ODBIÓR WYROBÓW AZBESTOWYCH
     DECYZJE ŚRODOWISKOWE
     ZMIANY STANU WODY NA GRUNCIE
     Dotacje na wymianę systemów grzewczych
     Sprawy z zakresu gospodarki odpadami
     Sprawy z zakresu gospodarki komunalnej
   Wydział Dróg i Transportu
   Biuro Rozwoju Miasta
   Biuro Planowania Przestrzennego
     Sprawy z zakresu planowania przestrzennego i urbanistyki
     sprawy z zakresu planowania przestrzennego i urbanistyki
   Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
   Wydział Obsługi Mieszkańców
     Dowody osobiste
     Ewidencja ludności
     Działalność gospodarcza
     Lokalowy
     Ogłoszenia
   Wydział Edukacji i Zdrowia
   Biuro Rady Miasta
   Wydział Spraw Obywatelskich
   Biuro Obsługi Prawnej
   Referat Spraw Obywatelskich
     Dowody Osobiste
     Ewidencja ludności
     Działalność gospodarcza
     Lokalowy
     Ogłoszenia
   Referat Edukacji
   Referat Zdrowia
   Referat Administrowania Zasobami Komunalnymi
   Zespół ds. Społeczno-Lokalowych
   Zespół ds. Zamówień Publicznych
   Stanowisko d/s ewidencji działalności gospodarczej

Biuletyn Informacji Publicznej

Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
www.bip.skarzysko.pl


GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

Poniedziałek:

7:30 - 17.00

Wtorek - Czwartek:

7:30 - 15:30

Piątek:
7:30 - 14:00


Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

7:30 - 17:00

GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

Poniedziałek:

7:30 - 16.00

Wtorek - Czwartek:

7:30 - 14.00

Piątek:

7:30 - 12:30Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

Jak załatwić sprawę


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019Numery kont bankowych:
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

- udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

- subwencje


Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

- dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

- dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

- sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

- wadia i kaucje


Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

PODATKI I OPŁATYDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiSprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

Formularze interaktywne 2016

Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna