(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UMOWA na wykonanie dostawy oleju opałowego
» Załączniki 1, 1a do zapytania ofertowego
» Zapytanie ofertowe
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
 • Jednostki podległe
 • Zespół Placówek Oświatowych nr 3
 • Załączniki 1, 1a do zapytania ofertowego

  Formularz oferty, opis produktu

  Załącznik nr 1


  Wzór Formularza Oferty


   


  FORMULARZ OFERTY

   


  „Zakup i dostawa oleju opałowego dla Zespołu Placówek Oświatowych nr 3


  ul. Sportowa 30 w Skarżysku-Kamiennej


  1.Nabywca:


        Gmina Skarżysko-Kamienna


        ul. Sikorskiego 18


        26-110 Skarżysko-Kamienna


        NIP : 663-00-08-207


  2.ZAMAWIAJĄCY-ODBIORCA


        Zespół Placówek Oświatowych nr 3


        ul. Sportowa 30


        26-110 Skarżysko – Kamienna


  3.WYKONAWCA:


  Niniejsza oferta zostaje złożona przez[1]:                                                                    


   

  l.p.  Nazwa(y) Wykonawcy(ów)  Adres(y) Wykonawcy(ów)      


   


            


   


         


  4.OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:


   


  Imię i nazwisko     Adres     Nr telefonu     Nr faksu     Adres e-mail      


  5. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:


  1)    zapoznałem się z treścią opisu przedmiotu dla niniejszego zamówienia,


  2)    gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia z jego opisem,


  3)   cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:


  3.1. Cena jednostkowa 1 litra oleju (netto):…………………………………………………………………………….[PLN]


         Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………[PLN]


               Przedkładam w załączeniu komunikat cenowy producenta oleju aktualny na dzień


               17.12.2020 r.  


   


         Oferowana marża w stosunku do ceny 1 litra oleju, określonej przez Wykonawcę w punkcie


         3.1 - ……………………  (zł/litr)


               Lub


         Oferowany upust  w stosunku do ceny 1 litra oleju, określony przez Wykonawcę w punkcie


         3.1 - ……………………  (zł/litr)


   


  3.2. Całkowita wartość zamówienia: 


                                     


  Wartość netto:


  ·         [cena jednostkowa (1 litra netto -/+zastosowana marża lub upust  x 35.000 litrów  


        Oleju] -   …………………………………………………………………………….[PLN]


       Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………[PLN]


             Należny podatek VAT stawka 23 % [ lub 0 % dla Wykonawcy zagranicznego]        


                    …………………………………………………………………………….[PLN]


   


       Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………[PLN]


  ·                                 Wartość brutto      : …………………………………………………………………………….[PLN]


  Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………[PLN]


    


     5) Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r. zgodny


        z terminem wyznaczonym przez Zamawiającego.


   


     6) Warunki płatności:


                          zgodnie z wzorem umowy.


   


  1.  Podpis(y):


   


  l.p.  Nazwa(y) Wykonawcy(ów)  Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  Pieczęć(cie) Wykonawc(ów)  Miejscowość


  i data   


   


   


      


                  


   


   


      


                  


  Załącznik nr 1a


   


  OPIS PRODUKTU

   „Zakup i dostawa oleju opałowego dla Zespołu Placówek Oświatowych nr 3


  ul. Sportowa 30 w Skarżysku-Kamiennej”


  1.NABYWCA:


      Gmina Skarżysko-Kamienna


      ul. Sikorskiego 18


      26-110 Skarżysko-Kamienna


      NIP : 663-00-08-207


  2.ZAMAWIAJĄCY- ODBIORCA


      Zespół Placówek Oświatowych nr 3


      ul. Sportowa 30


  26-110 Skarżysko – Kamienna


  3. WYKONAWCA:


  Niniejsza oferta zostaje złożona przez[2]:                                                                    


   

  l.p.  Nazwa(y) Wykonawcy(ów)  Adres(y) Wykonawcy(ów)      


            


         


  Oświadczam, że oferowany produkt spełnia następujące parametry


   


   


  Lp.  Nazwa parametru  Wymagane


  parametry


  (graniczne)  Parametry


  oferowane przez


  Wykonawcę  1.  Gęstość w temp.150 C, kg/m3


               max 860     2.  Wartość opałowa, MJ/kg


               min. 42,6     3.  Temperatura zapłonu, 0C


               min. 56     4.  Temperatura płynięcia,0C


               -20  i niższe             temperatury     5.  Lepkość kinetyczna w temp.200C,mm2/s


               max  6,0     6.  Pozostałość po spopieleniu, mg/l


               max  0,01       7.  Pozostałość po koksowaniu 10%


  pozostałości destylacyjnej,( %m/m)            max   0,3                        


                                      8.  Zawartość siarki  (% m/m)


               max   0,1       9.  Zawartość wody ( mg/kg),


               max 200          10.  Zawartość zanieczyszczeń stałych (mg/kg)


     max 24     11.  Barwa


              czerwona      


   


   


   


  ………………………………, dnia……………………                               …………………...............................


                                                                                                                                                         podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej


                                                                                                                                                                             do reprezentowania Wykonawcy


   


  [1] Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.
  [2] Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

  Data wprowadzenia: 2020-12-14 0820
  Data upublicznienia: 2020-12-14
  Art. czytany: 3421 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Renata Michalska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna