A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ NR 7 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
 • Jednostki podległe
 • Muzeum im. "Orła Białego"
 • Statut Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej

  Rozdział 1.
  Postanowienia ogólne

  § 1.
  1. Muzeum im. „Orła Białego” w Skarżysku-Kamiennej, zwane dalej Muzeum, jest samorządową instytucją kultury, powołaną 30 marca 1982 roku, zarządzeniem nr 7/82 Naczelnika Miasta Skarżyska-Kamiennej.
  2. Muzeum kontynuuje tradycje powołanego 21 lipca 1969 roku przez Towarzystwo Miłośników Miasta Skarżyska-Kamiennej, Społecznego Muzeum Miejskiego.
  3. Muzeum może używać nazwy skróconej w brzmieniu „Muzeum Orła Białego”.

  § 2.
  Muzeum działa w szczególności na podstawie:
  1. ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 987 z późn. zm.);
  2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.);
  3. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z 2015 r. Poz. 397, 774 z późn. zm.);
  4. niniejszego statutu.

  § 3.
  1. Organizatorem Muzeum jest Gmina Skarżysko-Kamienna.
  2. Muzeum posiada osobowość prawną i 20 maja 1992 roku zostało wpisane pod pozycją 2 do prowadzonego przez Gminę Skarżysko-Kamienna rejestru instytucji kultury.

  § 4.
  1. Siedzibą Muzeum jest miasto Skarżysko-Kamienna.
  2. Terenem działania Muzeum jest obszar miasta Skarżyska-Kamiennej. Muzeum może również działać na terenie województwa świętokrzyskiego i całej Polski oraz poza jej granicami.

  Rozdział 2.
  Zakres działania Muzeum

  § 5.
  1. Do zakresu działania Muzeum należy trwała ochrona dóbr kultury, informowanie o wartościach i treściach zgromadzonych zbiorów, upowszechnianie historii miasta Skarżyska-Kamiennej, nauki i kultury polskiej, martyrologii polskiego społeczeństwa w okresie II wojny światowej, historii przemysłu na terenie Skarżyska-Kamiennej, w tym Staropolskiego i Centralnego Okręgu Przemysłowego, dziejów oręża polskiego od 1914 r. do czasów współczesnych, a także umożliwienie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.
  2. Muzeum realizuje cele i zadania określone w § 5 ust. 1 w szczególności przez:
  1) gromadzenie zabytków poprzez zakupy, darowizny od osób prywatnych i instytucji oraz zapisy;
  2) inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
  3) przechowywanie gromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
  4) zabezpieczanie i konserwację zbiorów;
  5) organizowanie i prowadzenie badań i ekspedycji naukowych, w tym badań archeologicznych, zwłaszcza z zakresu archeologii wojskowej;
  6) organizowanie wystaw stałych i czasowych;
  7) prowadzenie działalności edukacyjnej;
  8) popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
  9) udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
  10) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej;
  11) zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
  12) promocję dziedzictwa Wojska Polskiego oraz kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.
  3. Muzeum może realizować wyżej określone zadania przez współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury, instytucjami edukacyjnymi i naukowymi, administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, mediami oraz innymi podmiotami.

  § 6.
  1. Muzeum gromadzi zbiory z zakresu:
  1) historii miasta Skarżyska-Kamiennej i jego okolic, z uwzględnieniem pradziejów tego obszaru;
  2) martyrologii polskiego społeczeństwa w okresie II wojny światowej;
  3) historii przemysłu na tym terenie, w tym Staropolskiego Okręgu Przemysłowego i Centralnego Okręgu Przemysłowego;
  4) dziejów oręża polskiego od 1914 r. do współczesności ze szczególnym uwzględnieniem działań oddziałów partyzanckich na terenie Gór Świętokrzyskich w czasie II wojny światowej.
  2. Muzeum gromadzi przedmioty dotyczące określonego wyżej zakresu działania ze szczególnym uwzględnieniem:
  1) archiwaliów (dokumenty, mapy, fotografie i inne);
  2) militariów;
  3) zabytków historycznych, w tym zabytków techniki.

  Rozdział 3.
  Zarządzanie i organizacja Muzeum

  § 7.
  Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a bezpośredni Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej.

  § 8.
  1. Organem zarządzającym Muzeum jest Dyrektor.
  2. Dyrektor kieruje działalnością Muzeum, reprezentuje je na zewnątrz i odpowiada za jego mienie.
  3. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
  1) nadzór i kierownictwo nad całością działalności Muzeum;
  2) nadzór nad majątkiem Muzeum, w tym jego zbiorami;
  3) przedstawianie Organizatorowi i uprawnionym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków dotyczących Muzeum;
  4) racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi;
  5) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Muzeum;
  6) sprawowanie kontroli wewnętrznej.
  4. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej, zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
  5. Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej wykonuje wobec Dyrektora Muzeum czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

  § 9.
  1. Dyrektor może wykonywać swoje zadania przy pomocy Zastępcy Dyrektora.
  2. W przypadku nieobecności Dyrektora, zadania związane z bieżącym zarządzaniem Muzeum wykonuje Zastępca Dyrektora lub osoba przez Dyrektora wyznaczona.

  § 10.
  1. Szczegółową strukturę organizacyjną Muzeum oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny Muzeum im. „Orła Białego” w Skarżysku-Kamiennej.
  2. Regulamin Organizacyjny oraz inne regulaminy wewnętrzne obowiązujące w Muzeum wprowadza Dyrektor w drodze zarządzenia.

  § 11.
  1. W Muzeum zatrudnia się pracowników do wykonywania działalności podstawowej, a także do obsługi: finansowej, administracyjnej i technicznej.
  2. Pracowników zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor Muzeum.

  § 12.
  1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, składająca się z 5 osób, powoływanych i odwoływanych przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej na zasadach i w trybie określonym w ustawie o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r.
  2. Szczegółowy tryb pracy Rady Muzeum określa uchwalony przez nią regulamin.
  3. Członkowie Rady Muzeum pełnią swoje funkcje w Radzie Muzeum społecznie.


  Rozdział 4.
  Źródła finansowania i mienie Muzeum

  § 13.
  1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
  2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora, zgodnej z art. 5 ust. 4 pkt. 1 ustawy o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r.

  § 14.
  1. Muzeum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
  2. Majątek Muzeum wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

  § 15.
  Źródłami finansowania działalności Muzeum są:
  1. dotacje przekazywane przez Organizatora, w tym:
  a). podmiotowe na finansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów;
  b). celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
  c). celowe na realizację wskazanych zadań i programów;
  2. inne dotacje, niż wymienione w pkt 1;
  3. przychody z prowadzonej działalności gospodarczej;
  4. środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

  § 16.
  1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie:
  1). sprzedaży artykułów związanych tematycznie z działalnością Muzeum;
  2). wykonywania ekspertyz i wydawania opinii;
  3). organizowania i prowadzenia badań naukowych, w tym archeologicznych;
  4). wynajmu pomieszczeń oraz sprzętu;
  5). organizowania imprez kulturalnych, dni otwartych, warsztatów, seminariów i koncertów;
  6). usług szkoleniowych i reklamowych;
  7). prowadzenia małej gastronomii;
  8). usług konserwatorskich, fotograficznych, kserograficznych i wydawniczych.
  2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej Muzeum wykorzystuje wyłącznie na finansowanie działalności statutowej.

  § 17.
  1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych uprawniony jest Dyrektor.
  2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.
  3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Organizatora, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

  Rozdział 5.
  Postanowienia końcowe

  § 18.
  Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Organizator w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

  § 19.
  Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.


  Data wprowadzenia: 2016-10-31 1058
  Data upublicznienia: 2016-10-31
  Art. czytany: 804 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Monika Kowalczyk - Kogut
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna