A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ NR 7 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
 • Jednostki podległe
 • Muzeum im. "Orła Białego"
 • Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego

  NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO MUZEUM IM. ORŁA BIAŁEGO W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

  I . Nazwa i adres organizatora

  Muzeum im. Orła Białego
  ul. Słoneczna 90
  26-110 Skarżysko-Kamienna
  tel. 41 252 02 31
  e-mail: muzeum@muzeum.biz

  II. Przedmiot naboru

  1) Stanowisko Głównego Księgowego w Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej

  2) Zatrudnienie w wymiarze ½ etatu.

  3) Umowa na czas określony.

  4) W perspektywie umowa na czas nieokreślony.


  III. Procedura naboru

  Nabór ma charakter dwuetapowy:

  I ETAP – polega na sprawdzeniu wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji wraz z niezbędnymi załącznikami.

  Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

  II ETAP – rozmowa kwalifikacyjna oraz ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji.


  IV. Wymagania

  Wymagania obligatoryjne (konieczne do rozpatrzenia aplikacji w I etapie)

  Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240), powinna spełniać następujące niezbędne wymagania:

  1. Posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

  2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

  3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

  4. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

  5. Spełnia jeden z poniższych warunków:

  a). ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe;

  b). jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;

  c). posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

  6. Posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu pełnej księgowości w sektorze finansów publicznych.

  7. Posiada umiejętności stosowania w praktyce prawa podatkowego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o muzeach, zarządzania finansowego, controllingu, przepisów prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa zamówień publicznych;

  8. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.

  Wymagania dodatkowe: (wymagane do rozpatrzenia aplikacji w II etapie)

  1. Biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Internet);
  2. Znajomość obsługi programu „Płatnik”;
  3. Znajomość zasad prowadzenia księgowości budżetowej w instytucjach kultury, znajomość przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej;
  4. Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego;
  5. Umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych;
  6. Umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji;
  7. Odporność na stres, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;
  8. Odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań.
  9. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe w instytucji kultury oraz umiejętność obsługi programu ERP Optima.

  V. Wymagane dokumenty

  Do konkursu może przystąpić kandydat, który złoży następujące dokumenty:

  1. CV oraz list motywacyjny;

  2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje;

  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

  4. Oświadczenie o niekaralności (w przypadku zatrudnienia kandydata aktualne zaświadczenie z KRK);

  5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

  6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.


  VI. Do zakresu obowiązków głównego księgowego będzie należało m.in.:

  1. Zapewnienie prawidłowości rozliczeń budżetowych, w tym m.in.: dotacji podmiotowej oraz celowych, podatków, zobowiązań ZUS i podatkowych, rozliczenia projektów dotacyjnych.
  2. Zapewnienie prawidłowej działalności finansowo-księgowej, rozliczeń majątkowych oraz wyceny majątku zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o muzeach oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
  3. Prowadzenie gospodarki finansowej Muzeum na podstawie ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych, w tym m.in.:
  a) sporządzanie planów i sprawozdań budżetowych;
  b) odpowiedzialność za realizację przyjętego planu budżetu;
  c) odpowiedzialność za prawidłowość rozliczeń podatkowych;
  d) odpowiedzialność za prawidłowość naliczania zobowiązań w ramach osobowego oraz bezosobowego funduszu płac, ZFŚS, ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, PDOF;
  e) odpowiedzialność za aktualizowanie planu kont oraz zasad rachunkowości zgodnie z określonymi przepisami i standardami sprawozdawczymi, wymogami kontrolingu oraz prawem podatkowym;
  f) odpowiedzialność za dyspozycję środkami pieniężnymi;
  g) odpowiedzialność za kompletność i rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
  4. Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki.
  5. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych.
  6. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym.
  7. Nadzór nad finansową organizacją wewnętrzną Muzeum.
  8. Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych.
  9. Realizacja procedur kontroli zarządczej.


  VII. Termin, miejsce, i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

  1. Termin: do dnia 23 lutego 2017 r. do godz. 15.00

  2. Miejsce: Sekretariat Muzeum im. Orła Białego, ul. Słoneczna 90, 26-110 Skarżysko-Kamienna

  3. Sposób składania dokumentów: w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na stanowisko Głównego Księgowego” lub drogą elektroniczną na adres e-mail: muzeum@muzeum.biz

  4. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailowo.


  VIII. Informacje dodatkowe:

  1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.

  2. Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane przez kandydatów w przeciągu 1 miesiąca zostaną komisyjnie zniszczone.

  3. Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie BIP Muzeum, zatem odpowiedzi negatywne nie będą udzielane.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

  5. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

  6. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.


  Data wprowadzenia: 2017-01-04 0824
  Data upublicznienia: 2017-01-04
  Art. czytany: 1079 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Monika Kowalczyk - Kogut
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna