(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UMOWA na wykonanie dostawy oleju opałowego
» Załączniki 1, 1a do zapytania ofertowego
» Zapytanie ofertowe
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
 • Władze
 • Prezydent Miasta
 • Informacje i sprawozdania przedkładane Radzie
 • Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta za okres od 23 grudnia 2003 r, do 2 lutego 2004 r.

  Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta za okres od 23 grudnia 2003 r.do 2 lutego 2004 r.

  Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta za okres od 22 grudnia do 2 lutego 2004 r.

  S P R A W O Z D A N I E
  z działalności Prezydenta Miasta
  w okresie od 23 grudnia 2003 r. do 2 lutego 2004 r.

  PANIE PRZEWODNICZĄCY
  PANIE I PANOWIE RADNI
  SZANOWNI PAŃSTWO

  Na dzisiejszej sesji chciałbym przedłożyć informację o sposobie realizacji uchwał Rady Miasta podjętych na sesji w dniu 22 grudnia 2003 r.

  Uchwała Nr XI/78/2003 w sprawie: wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Skarżysko – Kamienna.

  Do bankowej obsługi budżetu Gminy Skarżysko – Kamienna wybrany został Bank PKO BP SA I Oddział Centrum Kielce , wyłoniony w drodze przetargu .

  Uchwała Nr XI/79/2003 w sprawie:zmiany Uchwały Nr VI/38/2003 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 15.07.2003 r. dot. przejęcia na rzecz Gminy Skarżysko – Kamienna prawa wieczystego użytkowania gruntów położonych w Skarżysku – Kamiennej przy ul. Asfaltowej i Legionów wraz ze znajdującymi się na tych gruntach budynkami i budowlami stanowiacymi własność „Mesko – Usługi” Sp. z o.o. w Skarżysku – Kamiennej.

  Wprowadzenie zmian wynika z dokonania aktualizacji operatów szacunkowych wyceny nieruchomości.

  Uchwała Nr XI/80/2003 w sprawie:wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2003 rok.

  Wszystkie zmiany objete uchwałą zostały wprowadzone.

  Uchwała Nr XI/81/2003 w sprawie:ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003.

  Zgodnie z art. 130 pkt 1 ustawy o finansach publicznych niezrealizowane kwoty wydatków zamieszczonych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wygasają z upływem roku budżetowego. Z uwagi na zwiększone wpływy środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu – w 2003 roku nie zostały wykorzystane środki w wysokości 50.886,08 zł. dot. programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki te zostały ujęte w wykonaniu wydatków nie wygasających a następnie zostaną przekazane do realizacji w ramach ww. programu na rok 2004.

  W okresie między sesjami zajmowano się sprawami:

  SPRAWY dot. GOSPODARKI GRUNTAMI

  1.Zdecydowano o sprzedaży na rzecz obecnych najemców 7 lokali mieszkalnych za łączną kwotę 15.421,45 zł. ( zarządzenie Nr 6/2004 z 12.01.2004 r. )
  2.Postanowiono nie skorzystać z przysługującego prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej przy ul. Kanarkowej nr 30 i nr 32 (działki nr 470 i 471 ) o łącznej powierzchni 780 m 2).
  ( Zarządzenie Nr 12/2004 z 19.01.2004 r. )

  SPRAWY dot. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

  1.Wystapiono z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Konarskiego – Grottgera” na obszarze miasta Skarżyska – Kamiennej.

  SPRAWY dot. GOSPODARKI KOMUNALNEJ

  1.W dniu 26.01.2004 r. odbył się przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000 euro na „Utrzymanie oznakowania pionowego na drogach gminnych w mieście Skarżysko – Kamienna w latach 2004 – 2005”. Wyłoniony został wykonawca tj. Zakład Produkcyjno – Usługowy „SIGMA” w/m.
  2.Na dzień 8 marca 2004 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony o wartości powyżej 30.000 euro na: Letnie utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej w Skarżysku - Kamiennej”
  3.Zapoznano się z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.12.2003 r. zobowiązującą Miejskie Usługi Komunalne sp. z o.o. do wykonania następujących prac na składowisku odpadów:
  - wykonanie brodziku dezynfekcyjnego ( do dnia 31.07.2004 r. ),
  - wykonanie systemu drenażu odprowadzania ścieków ( do dnia 31.12.2005 r. ),
  - wykonanie instalacji do odprowadzania biogazu ( do dnia 31.12.2005 r. )
  Jednocześnie Wojewoda Świętokrzyski zobowiązał spółkę do zamknięcia do końca 2005 r. składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz do wykonania w latach 2005 – 2007 rekultywacji składowiska.
  Zadania ujęte do realizacji w 2004 r. zostały uwzględnione w projekcie budżetu miasta na br., natomiast spółka została zobowiązana do opracowania harmonogramu realizacji zadań wynikających z ww. decyzji Wojewody.


  SPRAWY dot. OŚWIATY

  1.Wystapiono z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie :
  - utworzenia Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku – Kamiennej przy ul. Sezamkowej 23. Powyższa reorganizacja jest niezbędna ze względów ekonomicznych oraz wynika z niżu demograficznego. To działanie spowoduje bardziej racjonalne wykorzystanie obiektów szkolnych , przyczyni się do ograniczenia kosztów ponoszonych przez gminę na utrzymanie placówek oświatowych. Utworzenie Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 pozytywnie zaopiniował Świętokrzyski Kurator Oświaty.
  - włączenia Przedszkola Publicznego Nr 2 w Skarżysku – Kamiennej przy ul. Książęcej 147 do Zespołu Szkół Publicznych Nr 4 w Skarżysku – Kamiennej ul. Książęca 149. Powyższe jest spowodowane względami ekonomicznymi. Przedszkole Publiczne Nr 2 / jednooddziałowe / mieści się w wolnostojącym budynku. Utworzony oddział przedszkolny zostanie włączony w strukturę Zespołu Szkół Publicznych Nr 4.

  SPRAWY RÓŻNE

  1. W dniach 25 – 30 stycznia br. uczestniczyłem w Forum Międzynarodowym na Ukrainie. Było to forum zorganizowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego „Donbas” przy wsparciu Fundacji „Batorego”. W Forum brału udział delegacje z Ukrainy, Białorusi i Polski.
  2.Od lutego br. funkcjonuje już Biuro Obsługi Interesanta na parterze budynku Urzędu Miasta.
  3.Wystąpiono z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie :
  - zarządzenia wyborów do Rad Osiedlowych. Stosownie wnioski w tej sprawie złożyli mieszkańcy Osiedli: „Metalowiec” i „Place”.
  - programu współpracy Gminy Skarżysko – Kamienna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2004. Oprócz wymogów prawnych związanych z podjęciem uchwały , istotne znaczenie ma zwiększenie skuteczności efektywności realizacji zadań publicznych świadczonych przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych.
  4.Z uwagi na konieczność dostosowania do aktualnie obowiązujących norm prawnych statutów regulujących działalność :
  - Muzeum im. Orła Białego,
  - Zakładu Budżetowego Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
  przygotowano projekty uchwał Rady Miasta w sprawie ich zatwierdzenia.

  PANIE PRZEWODNICZĄCY
  PANIE I PANOWIE RADNI
  SZANOWNI PAŃSTWO

  Przedkładając w dniu dzisiejszym sprawozdanie ze swojej działalności składam wniosek o jego przyjęcie.


  Data wprowadzenia: 2004-03-19 1409
  Data upublicznienia: 2004-03-19
  Art. czytany: 3645 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Agata Dulemba
  Rejestr zmian:
  2004-03-19
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Agata Dulemba
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna