A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ NR 7 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
 • Jednostki podległe
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Ogłoszenia
 • Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze


  DYREKTOR
  MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ

  OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE
  Księgowa


  I. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem


  1. Obywatelstwo polskie.
  2. Posiadane wykształcenie wyższe.
  3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych.
  4. Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
  przestępstwo skarbowe.
  5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
  6. Nieposzlakowana opinia.
  7. Znajomość księgowości budżetowej.
  8. Znajomość przepisów podatkowych ( w tym sporządzania dokumentów PIT)
  9. Znajomość przepisów płacowych
  10. Znajomość przepisów i procesów z zakresu ubezpieczeń społecznych
  11. Znajomość przepisów ZUS


  II. Wymagania dodatkowe


  1. Biegła obsługa komputera.
  2. Dyspozycyjność , dobra organizacja pracy.
  3. Umiejętność pracy w zespole.
  4. Odpowiedzialność i kreatywność w działaniu.
  5. Zaangażowanie i terminowość wykonywania zadań.
  6. Kierowanie się zasadami etyki zawodowej.


  III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku


  1. Obliczanie wynagrodzeń pracowników w oparciu o angaże i karty wynagrodzeń.
  2. Sporządzanie listy płac w tym naliczanie zasiłków z ubezpieczeń społecznych.
  3. Sporządzanie deklaracji w systemie Płatnik.
  4. Sprawdzanie faktur pod względem formalno-rachunkowym.
  5. Sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach pracowników (PIT).
  6. Wystawianie RP- 7 dla pracowników.


  IV. Wymagane dokumenty aplikacyjne


  1. List motywacyjny.
  2. Życiorys-CV .
  3. Kwestionariusz osobowy.
  4. Dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia)
  5. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych, ukończonych
  szkoleniach i posiadanych umiejętnościach.
  6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z praw
  publicznych.
  7. Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia
  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
  rekrutacji, godnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  (Dz.U. z 2002 r. nr 10, poz.926 z późniejszymi zmianami).


  V. Inne informacje

  Konkurs przeprowadzony będzie w II etapach :

  I etap – weryfikacja formalna, II etap – rozmowa kwalifikacyjna


  Kandydaci zakwalifikowani do II etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej odrębnym pismem lub telefonicznie.

  Z osobą wyłonioną w drodze naboru nawiązany zostanie stosunek pracy na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem, a po uzyskaniu pozytywnej oceny wykonywanej pracy zostanie zawarta umowa na czas nieokreślony.

  Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście bądź drogą pocztową na adres: Miejski
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, pokój nr 1
  (sekretariat) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Oferta pracy - księgowa”
  w terminie do 16 czerwca 2014 r. do godz. 13,00 . Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.


  Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej , Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej -www.mops.skarkam.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej .
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 41 25 25 035


  Dyrektor
  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  Bożena Bętkowska  Data wprowadzenia: 2014-06-02 0955
  Data upublicznienia: 2014-06-02
  Art. czytany: 739 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Paweł Gębski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna