(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UMOWA na wykonanie dostawy oleju opałowego
» Załączniki 1, 1a do zapytania ofertowego
» Zapytanie ofertowe
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
 • Jednostki podległe
 • Zespół Szkół Publicznych Nr 1
 • Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. Sezamkowej 23 w Skarżysku-Kamiennej w ramach programu Radosna Szkoła

  Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. Sezamkowej 23 w Skarżysku-Kamiennej w ramach programu Radosna Szkoła

  Skarżysko-Kamienna: Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. Sezamkowej 23 w Skarżysku-Kamiennej w ramach programu Radosna Szkoła

  Numer ogłoszenia: 157998 - 2011; data zamieszczenia: 14.06.2011

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych nr 1 , ul. Sezamkowa 23, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 0-41 2525632,502208448, faks 0-41 2525632 w.28.
  • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: http://www.umskarzysko.bip.doc.pl/index.php?dz=4&id=19535 - w zakresie danego przetargu
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkola Podstawowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. Sezamkowej 23 w Skarżysku-Kamiennej w ramach programu Radosna Szkoła.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej niniejszy plac został określony jako - DUŻY i do takiego wariantu należy dostosowywać poszczególne elementy. Powierzchnia terenu przeznaczonego na plac zabaw - ponad 500,0 m2 . Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac: 1. Przygotowanie materiałów do zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. 2. Opracowanie przez uprawnionego projektanta projektu rozmieszczenia urządzeń zabawowych, nawierzchni bezpiecznej, ścieżek i roślinności oraz przedstawienie go do akceptacji Zamawiającemu. Do projektu muszą być dołączone rysunki lub zdjęcia poszczególnych elementów wyposażenia wraz z podanymi wymiarami. 3. Wygrodzenie placu zabaw żywopłotem np. ligustr (wysokość sadzonek powyżej 20 cm.) Zamawiający wymaga uwzględnienia zabezpieczenia sadzonek przez pierwszy okres użytkowania np. siatką plastikową, celem ochrony przed zadeptaniem. 4. Budowę, dostawę i montaż urządzeń na placu zabaw. 5. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni w strefie bezpieczeństwa urządzenia zabawowego oraz nawierzchni ścieżek. 6. Sporządzenie regulaminu placu zabaw i jego montaż na konstrukcjach dostarczonych przez Wykonawcę. W ramach obowiązków leżących po stronie Wykonawcy w celu prawidłowego wykonania robót dotyczących zarówno etapu projektowania jak również wykonania robót budowlanych tym przygotowania terenu pod plac zabaw w tym wszelkie prace rozbiórkowe i porządkowe oraz prac związanych z nasadzeniami, jest wykonanie wszystkich innych niezbędnych prac potrzebnych do oddania do użytku przedmiotu zamówienia. W cenę zamówienia powinny być wliczone wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty wszystkich uzgodnień i odbioru robót..
  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 43.32.50.00-7.
  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2011.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WADIUM
  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wzmaga wnoszenia wadium.
  III.2) ZALICZKI
  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o o Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy Pzp wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW -w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców oświadczenie składa w ich imieniu ustanowiony do reprezentowania w postępowaniu pełnomocnik lub łącznie wszyscy Wykonawcy składający wspólną ofertę. Ocena spełnienia warunków na podstawie ww dokumentów według kryteriów spełnia-nie spełnia.
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki -w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie a. wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej: - jedną robotę budowlaną polegającą na budowie placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią, której wartość wynosi co najmniej 100.000,00 zł. netto -bez podatku VAT-. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie,
  • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy Pzp wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW -w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców oświadczenie składa w ich imieniu ustanowiony do reprezentowania w postępowaniu pełnomocnik lub łącznie wszyscy Wykonawcy składający wspólną ofertę. Ocena spełnienia warunków na podstawie ww dokumentów według kryteriów spełnia-nie spełnia.
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy Pzp wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW -w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców oświadczenie składa w ich imieniu ustanowiony do reprezentowania w postępowaniu pełnomocnik lub łącznie wszyscy Wykonawcy składający wspólną ofertę. Ocena spełnienia warunków na podstawie ww dokumentów według kryteriów spełnia-nie spełnia.
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy Pzp wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW -w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców oświadczenie składa w ich imieniu ustanowiony do reprezentowania w postępowaniu pełnomocnik lub łącznie wszyscy Wykonawcy składający wspólną ofertę. Ocena spełnienia warunków na podstawie ww dokumentów według kryteriów spełnia-nie spełnia.
  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
  W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
  • próbki, opisy lub fotografie
  • inne dokumenty
  Wraz z ofertą wykonania Wykonawca składa: - wykaz urządzeń wraz z ich opisem, rysunkami, fotografiami z których Zamawiający będzie w stanie stwierdzić zgodność zaproponowanych urządzeń z wymogami stawianymi w SIWZ. - na zaproponowane urządzenia i zestawy zabawowe Wykonawca jest zobowiązany wraz z ofertą złożyć aktualne certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące typu: COBRABiD, TUV, Instytut Sportu. - Warunkiem przyjęcia oferty oraz dopuszczeniem urządzenia do wbudowania jest przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatu wydanego na całe urządzenie - zestaw a nie na poszczególne elementy, Jeżeli Wykonawca nia przedstawi odpowiednich certyfikatów Zamawiający na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp odrzuci złożoną ofertę jako nie zgodną z warunkami SIWZ.
  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
  IV.3) ZMIANA UMOWY
  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
  Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Strony przewidują zmiany zawartej umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności : 1. co do terminu i wynagrodzenia: - ujawnienie w trakcie realizacji robót budowlanych urządzeń podziemnych, których istnienie lub lokalizacja nie wynika z map uzbrojenia uzgodnionych przez ZUD, które powodują konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub zamówienia dodatkowego ; - odkrycie w gruncie przedmiotów nie możliwych do zidentyfikowania przed przystąpieniem do robót budowlanych takich jak m.in. głazy narzutowe, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony Konserwatora Zabytków , które powodują konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub zamówienia dodatkowego; 2. co do terminu: - zaistnienie nieprzewidzianych sytuacji, takich jak kolizje komunikacyjne powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy lub wstrzymania robót ze względu na akcję ratowniczą, wpływające na zmianę terminu realizacji zamówienia; - w przypadku zaistnienia zdarzeń nadzwyczajnych, w tym zaistnienia klęski żywiołowej w tym huraganów, powodzi, trzęsień ziemi itp. 22.5.1.3. w przypadku zmian: - danych teleadresowych w przypadku ich zamiany, - wynagrodzenia w przypadku ustawowej stawki podatku VAT,
  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.umskarzysko.bip.doc.pl/index.php?dz=4&id=20934
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 13 ul. Sezamkowa 23, 26-110 Skarżysko-Kamienna -sekretariat.
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.06.2011 godzina 09:50, miejsce: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Dyrektora Szkoły w siedzibie Zamawiającego tj. Szkoła Podstawowa nr 13 ul. Sezamkowa 23, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Współfinansowany w ramach Rządowego Programu - Radosna Szkoła..
  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie  Data wprowadzenia: 2011-06-14 2251
  Data upublicznienia: 2011-06-14
  Art. czytany: 3354 razy

  » I N F O R M A C J A - rozmiar: 58320 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Część III- Załącznik Nr 2 - rozmiar: 22464 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Część III- Załącznik Nr 3 - rozmiar: 286281 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Część III- Załącznik Nr 4 - rozmiar: 726547 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Część III - Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik Nr 1 - rozmiar: 310421 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Część III - Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 5 - rozmiar: 250901 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Część II - Wzór Umowy - rozmiar: 159001 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Część Nr I - Warunki Przetargowe - rozmiar: 445797 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Część Nr I - Warunki Przetargowe - po zmianach - rozmiar: 446036 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - rozmiar: 330248 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - rozmiar: 68233 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załączniki do Warunków Przetargowych- część 1 - rozmiar: 135435 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załączniki do Warunków Przetargowych- część 1- po zmianach - rozmiar: 135926 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załączniki do Warunków Przetargowych - część 2 - rozmiar: 104248 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załączniki do Warunków Przetargowych - część 2- po zmianach - rozmiar: 104316 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zawiadomienie o wyborze oferty - rozmiar: 96398 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Jędrys Michał
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna