(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UMOWA na wykonanie dostawy oleju opałowego
» Załączniki 1, 1a do zapytania ofertowego
» Zapytanie ofertowe
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
 • Jednostki podległe
 • Zespół Szkół Publicznych Nr 1
 • Wykonanie remontu pokrycia dachowego - segment A oraz łącznik+daszki nad wejściami w budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Skarżysku – Kamiennej.

  Wykonanie remontu pokrycia dachowego - segment A oraz łącznik+daszki nad wejściami w budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Skarżysku – Kamiennej.

  ZP – 400
  Numer ogłoszenia : 142020-2007; data zamieszczenia: 14.08.2007 r

  Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

  X Zamieszczanie obowiązkowe
  Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
  Sekcja I : Zamawiający
  I. Nazwa i adres
  Nazwa: Zespół Szkół Publicznych nr 1
  Adres pocztowy: ul. Sezamkowa 23
  Miejscowość : Skarżysko – Kamienna
  Kod pocztowy: 26-110
  Województwo: świętokrzyskie
  Tel.: 041-25-25-632
  Fax.: 041-25-25-632 w.28
  Adres strony internetowej zamawiającego: www.umskarzysko.bip.doc.pl
  1.2) Rodzaj Zamawiającego
  Inny – zespół szkół publicznych

  Sekcja II : Przedmiot zamówienia:
  II.1.) Opis
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu pokrycia dachowego - segment A oraz łącznik+daszki nad wejściami w budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Skarżysku – Kamiennej.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia
  Roboty budowlane X
  nie przysługuje odwołanie X
  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu:
  zmianie pokrycia dachowego - segment A oraz łącznik+daszki nad wejściami w budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 1, przy ul. Sezamowej 23
  Zakres robót obejmuje:
  1 rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa – koryto ściekowe – 155,20 m2
  2 rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych – następna warstwa; krotność = 3 – 155,20 m2
  3 rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku – 114,76 m2
  4 obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej – 80,25 m2
  5 warstwy wyrównawcze - wyrobienie spadków w korycie ściekowym – 129,70 m2
  6 uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim – 68,70 m2
  7 przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. III na kominach – 17 m2
  8 obsadzenie wpustów dachowych z kołpakiem – 9 szt.
  9 pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - pokrycie koryta ściekowego – 155,20 m2
  10 naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (2-warst.pokr.z papy perfor. oraz papy wierzchn. pokrycia na istn. pokryciu z papy)- połać dachu – 1.205,30 m2
  11 obróbka kominów - osadzenie trójkątów z wełny mineralnej 10x10 – 236,50m
  12 obróbka kominów - osadzenie listwy dociskowej – 219,60m
  13 obróbki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką – 18 szt.
  14 naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych- obróbki ogniomurów – 82,70 m2
  15 naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia – czapy kominowe – 22,40 m2
  16 wywiezienie samochodami samowyładowczymi odpadów z papy i utylizacja – 4,08 m3
  17 utylizacja materiałów z rozbiórki - 4,08 m3
  18 przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 – 12,58 m3
  19 wymiana wsporników naciągowych instalacji odgromowej naprężanej z dwoma złączkami przelotowymi naprężającymi na konstrukcji stalowej przykręcanych na śruby – 18 szt.
  20 wymiana wsporników przelotowych pośredniczących instalacji odgromowej naprężanej na konstrukcji stalowej przykręcanych na śruby – 125 szt.
  21 wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do 120 mm2 w ciągu poziomym – 410m
  22 wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-pręt – 95 szt.
  23 pierwszy pomiar instalacji odgromowej – 40 pomiar
  24 następny pomiar instalacji odgromowej – 40 pomiar

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień CPV
  Główny przedmiot: 45-26-12-10-9
  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej
  nie X
  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej nieX
  II.2 ) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
  30 dni
  Sekcja III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
  III.1) Warunki dotyczące zamówienia
  Informacje na temat wadium: nie dotyczy
  III.2) Warunki udziału
  1. Warunki udziału w postępowaniu
  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1) spełniają warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy
  2) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia art. 24 ustawy
  6) załączyli do oferty wykaz wykonanych zadań podobnych do przedmiotu zamówienia.

  2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:
  1) sprawdzenie kompletności i ważności oferty.
  2) z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
  a) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych
  b) wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji
  c) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania
  d) wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art.26 ust.3

  Zamawiający odrzuca ofertę, która:
  1. jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
  4. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
  5. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy Prawa zamówień publicznych lub błędy w obliczeniu ceny
  1. w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny
  2. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
  3. ofertę wykluczonego wykonawcy uważa się za odrzuconą      
  Sekcja IV: Procedura
  IV.1) Tryby udzielenia zamówienia
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony X
  IV.2) Kryteria oceny ofert
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert najniższa cena X
  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
  nie X
  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  www.umskarzysko.bip.doc.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Publicznych nr 1 ul. Sezamkowa 23; sekretariat, 26-110 Skarżysko – Kamienna
  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert
  data 05/09/2007 godzina: 11.00
  Miejsce: Zespół Szkół Publicznych nr 1 ul. Sezamkowa 23;sekretariat, 26-110 Skarżysko – Kamienna
  IV.3.5) Termin związania ofertą
  okres w dniach: 30 ( od ostatecznego terminu składania ofert )
  IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy  Data wprowadzenia: 2007-08-14 1336
  Data upublicznienia: 2007-08-14
  Art. czytany: 5162 razy

  » OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - rozmiar: 81920 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik 9 - specyfikacja techniczna - rozmiar: 205824 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 1 - warunki przetargowe - rozmiar: 139264 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 2 - formularz ofertowy - rozmiar: 32256 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 3 - projekt umowy - rozmiar: 64000 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 4A - tabela kosztowa - rozmiar: 33411 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 5 - oświadczenie - rozmiar: 28672 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 6 - oświadczenie - rozmiar: 36864 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 7 - wykaz robót - rozmiar: 35328 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 8 - wykaz osób - rozmiar: 34304 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 9A - specyfikacja techniczna - rozmiar: 206336 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał. 4 przedmiar - rozmiar: 34386 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - rozmiar: 31744 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Jędrys Michał
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna